زندگی نامه شهید اقارب پرست در اردیبهشت ماه ۱۳۲۵ در شهر اصفهان متولد شد. با ورود به دبیرستان، فعالیت های مذهبی و فرهنگی او شدت یافت و در کنار تحصیل، مطالعه کتاب های آموزنده و مفید، شرکت در جلسات مذهبی و فراگیری
ادامه مطلب