واحد تحقیقات مهندسى را تحت امر قرار بده

پس از مدتى که شهید فارسى مسوولیت جنگ جهاد را به ‏عهده گرفت . کارها را تا حدودى سر و سامان داد، نکته‏اى مطرح ‏شد به عنوان تحقیقات براى رفع نیازهاى منطقه جنگى.
فارسى اعتقاد داشت، ما یک کارى بکنیم و حرکتى انجام‏ بدهیم که آن حرکت سبب شود، یک شهید کمتر داشته باشیم وروى این موضع فوق العاده اصرار داشت. شور و مشورت‏هایى ‏شد و پس از آن قرار شد مرکزى تحت عنوان “مرکز تحقیقات‏ مهندسى جنگ” راه اندازى شود. گروهى جمع شدند و بنیان مرکز تحقیقات بنا نهاده شد. فارسى چون خودش مسئول امور شهرستان‏هاى جهاد بود و جنگ را هم پشتیبانى مى‏کرد، بیشتر وقت ها در رابطه با مسائل جنگ به شهرستان ها مى‏رفت ونیازهاى منطقه و مشکلات پشتیبانى ها را بررسى مى‏ نمود، لذا در همان زمان به اینجانب مأموریت دادند به عنوان ناظر تشکیلات ‏واحد تحقیقات مهندسى کار کنم. پس از مدتى که امورات ‏گذشت، یک روز که ظاهراً روند کار برایش رضایتبخش نبود، به ‏من گفت: حاج على، شما خودت به عنوان سرپرست برو و واحد تحقیقات مهندسى را تحت امر قرار بده. از آن پس بود که من به‏ دستور ایشان این واحد را تا امروز سرپرستى کرده ‏ام.