نحوه شهادت شهید سیدعلی صفوی سهی

نحوه شهادت
در ساعت ۹:۳۰ روز سه شنبه یازدهم مرداد سا ۱۳۶۲، جهت بازدید از یکی از دیدگاه های گردان ۱۸۵ پیاده، به جنگل عمقر در شمال بستان رفته بود که در مراجعت از دیدگاه در اثر اصابت ترکس گلوله ی توپخانه دشمن به شهادت رسید.
در این سانحه، سه نفر دیگر از همرزمانش به نام های سرهنگ دوم دیوسالار – فرمانده ی گردان – سروان محسن پرویز- رئیس رکن سوم گردان – گروهبان دوم آرامی – سرباز دیده بان نیز به شهادت رسیدند.
شهید صفوی قرار بود عصر آن روز برای مرخصی به همراه سرهنگ دوم دیو سالار به تهران بیاید. او در زمان شهادت ۴۳ ساله بود و سه فرزند به اسامی فاطمه ۵ ساله، اسماعیل ۳ ساله و سارا ۸ ماهه داشت.
سید علی صفوی در طول مدت خدمت خود در ارتش مسئولیت هایی چون فرمانده ی دسته تانک، فرمانده ی گروهان تانک، ریاست دژبان تیپ همدان، فرمانده ی گروهان ارکان، رئیس رکن سوم گردان ۲۹۳ تانک، فرماندهی گردان ۲۹۳ تانک، سرپرست تیپ لشکر ۹۲ زرهی، فرمانده ی تیپ ۱ لشکر ۹۲ زرهی و جانشین لشکر ۱۶ زرهی قزوین را به عهده گرفت. پرونده خدمتی او حاکی است که به دلیل رشادت های بی نظیر در میادین نبرد موفق به اخذ ۴ ماه ارشدیت در عملیات طریق القدس و یک درجه ارشدیت در عملیات فتح المبین به دستور سرهنگ صیاد شیرازی فرمانده وقت نیروی زمینی گردیده است.