سخنرانی شهید حاج ابراهیم همت (جنگ ما جنگ ایران و عراق نیست بلکه جنگ با آمریکا و اسرائیل است)